Tag Archives: torture

that’s a thick one

dził naat’ááh nídadildahgóó náádahaghaahgóó ínídaal’įįhgóó hajíínéí dadeezt’I’góó daníl99góó .,,daní’áágóó bidadiit’i’góó bidadiit’i’góó k’é dóó ádóone’é baa dahane’góó people ałk’id ’ hane’ bidadiit’i’go bił nahaz’ góó

Posted in ★â⇔∉☪〉w☍ | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

you’re still awake, right?

teeenSE CHIld?? do not tennnnnnnnnnnnnSSSSSSE.

Posted in ☢⌈¥ •á☩¾ | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

wenn du stirbst, hörst du schlager musik

i knew that father must be joking when he told me. father jokes often. but when i looked to father again, he did not smile.

Posted in ♡☭2ff℠Φκ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment