Tag Archives: tongue

y-your place, o-or mine??

GO NOW! GO NOW! SAVE HIM! Advertisements

Posted in ☢⌈¥ •á☩¾ | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

you can’t compete

i’m allergic to eggplant you FUCK A L L E R G I C

Posted in ☢⌈¥ •á☩¾ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

that’s a thick one

dził naat’ááh nídadildahgóó náádahaghaahgóó ínídaal’įįhgóó hajíínéí dadeezt’I’góó daníl99góó .,,daní’áágóó bidadiit’i’góó bidadiit’i’góó k’é dóó ádóone’é baa dahane’góó people ałk’id ’ hane’ bidadiit’i’go bił nahaz’ góó

Posted in ★â⇔∉☪〉w☍ | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

are’t yu forgettng somethng?

as ocks…shshocks…shocks…ss..you’ve found the watc tmep.ashocks…shocks…shocks the baboon’s chapped ass…shocks…shocks…shocks…shocks…shocks…as she ocks..ks… ks…shocks…shocks…shocksks…shoche ks…shockshks…shocks…sho80-13cccs…shocks…shhocks…shocks…sshocks…shocks…shocks…shocks…shocks…shocks…shocks…shocks…

Posted in ★â⇔∉☪〉w☍ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment